KAINA
MIEGAMŲJŲ SKAIČIUS

Statybos techninis reglamentas

NESUDĖTINGI (TARP JŲ LAIKINI) STATINIAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato:

1.1. nesudėtingų statinių sąrašą [4.1], [4.9];

1.2. prie nesudėtingų statinių priskirtų pastatų ir inžinerinių statinių paprastų konstrukcijų požymius [4.1], [4.9];

1.3. nesudėtingų statinių (ar jų dalių) projektavimo, statybos (naujos statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo) bei pripažinimo tinkamais naudoti tvarką [4.1], [4.9];

1.4. nesudėtingų statinių projektavimui, statybai, statinio projekto vykdymo priežiūrai vadovaujančių neatestuotų asmenų kvalifikacinius reikalavimus.

2. Šis Reglamentas netaikomas atliekant kultūros paveldo statinio tvarkomuosius statybos darbus.

3. Šis Reglamentas yra privalomas visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkams (ar naudotojams), taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas [4.1].

 

II. NUORODOS

 4. Šio Reglamento nuorodose įrašyti teisės aktai:

4.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr.32-788; 2001, Nr. 101-3597);

4.2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas (Žin.,2000, Nr. 74-2262; Nr.77; Nr.80; Nr.82);

4.3. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868);

4.4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530);

4.5. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas (Žin., 1996, Nr.100-2261; 2001, Nr. 55-1948);

4.6. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr.5-75; 1996, Nr. 57-1335; 1997, Nr.65-1540; 2000, Nr.39-1093, Nr. 90-2773, Nr.2-49);

4.7. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 11-239);

4.8. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas (Žin.,1996, Nr.46-1116; 2000, Nr. 89-2742);

4.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-02-26 nutarimas Nr.280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr.22-819);

4.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarkos“ (2002, Nr. 112-4992);

4.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990-11-26 nutarimas Nr. 359 „Dėl kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1990, Nr. 35 – 859);

4.12. . Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“ (Žin., 2003, Nr. 18-790);

4.13. statybos techninis reglamentas STR 1.02.06:2004 „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos aprašas. Statybos inžinieriaus diplomų, įgytų užsienio valstybėje, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės“ (Žin., 2004, Nr. 180-6683);

4.14. statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 4-80);

4.15. STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ (Žin., 2002, Nr. 60-2475);

4.16. STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“ (Žin., 1999, Nr. 84-2507, Nr. 98-2831);

4.17. STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ (Žin., 2002, Nr. 55-2203);

4.18. STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ (Žin., 2002, Nr. 54-2153);

4.19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-19 įsakymas Nr. 221 „Dėl Lietuvos ūkio objektuose naudojamų pavojingų medžiagų ribinių kiekių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 68-2186);

4.20. aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. D1-696 „Dėl Nuolatinės statybos komisijos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 4-75);

4.21. STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ (Žin., 2002, Nr. 43-1638);

4.22. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998-05-05 įsakymas Nr. 85/233 „Dėl darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 44-1224);

4.23. STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai“ (Žin., 2002, Nr. 43-1639);

4.24. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (Žin., 2002, Nr. 119-5372);

4.25. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 184/282 „Dėl Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 7-155);

4.26. STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ (Žin., 2004, Nr. 23-271; Nr. 50-1683);

4.27. STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ (Žin., 2004, Nr. 23-488).

  

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 6. Šiame Reglamente vartojamos pagrindinės sąvokos yra tos pačios, kurios pateiktos Statybos įstatyme [4.1]. Šiame Reglamente pateikiamos tik tiesiogiai susijusios su šiuo Reglamentu Statybos įstatymo sąvokos ir kitos sąvokos, kurių nėra Statybos įstatyme:

6.1. Laikinas statinys – statinys, skirtas naudoti ne ilgiau kaip 3 metus, pagamintas gamykloje ar pastatytas iš surenkamų konstrukcijų, kurį galima išardyti ar perkelti į kitą vietą ir kuris neturi pamatų, bet remiasi į žemės paviršių: kioskas, gatvių prekybos, pramogų ar parodos paviljonas, parodos eksponatas, palapinės danga ar pneumatinis apvalkalas, vagonėlis, konteineris, įvairios paskirties aikštelė su dirbtine danga, statybininkų, tyrėjų ar kitos terminuotos veiklos reikmėms skirtas statinys. Laikinas statinys ir teisės į jį Nekilnojamojo turto registre neregistruojami [4.1].

6.2. Nesudėtingas statinys – paprastų konstrukcijų pastatas, kurio visų aukštų, rūsio (pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų, apskaičiuotų tarp išorinių sienų išorinių paviršių, suma yra ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų; paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys [4.1]. Pastato ir inžinerinio statinio paprastų konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nustato normatyviniai statybos techniniai dokumentai [4.1].

6.3. Gyvenamasis pastatas (namas) – pastatas, kurio daugiau kaip pusė naudingojo ploto yra gyvenamosios patalpos. Gyvenamiesiems pastatams netaikomos Reglamente nurodytos nesudėtingiems statiniams taikomos Statybos įstatymo nustatytų reikalavimų išimtys;

6.4. Namų ūkio pastatas (klėtis, svirnas) – namo pagalbinis pastatas, kurio paskirtis – pagelbėti name gyvenantiems žmonėms tenkinti jų būtiniausias nuolatines reikmes (maitinimo, poilsio, higienos, sveikatos ir kt.) su sąlyga, kad tos reikmės tenkinamos name ar namų ūkio pastate (naudojant jame esančius daiktus ar atliekant tam tikrus veiksmus). Namo ūkio pastato (priklausomai nuo name esančių pagalbinių patalpų kiekio ir paskirties) patalpomis (viename ar keliuose priklausiniuose) gali būti: maisto atsargų, namų apyvokos daiktų (drabužių, indų, namo priežiūros įrangos ir pan., pirtis, prausykla, skalbykla, kieto kuro sandėlis (malkinė), vasaros virtuvė, lauko tualetas (kai name nėra nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos).

6.5. Kioskas – smulkios prekybos reikmėms skirtas nedidelis lengvų konstrukcijų pastatas, kurio užimamas žemės plotas yra ne didesnis kaip 15 m2 ir kurio dalis sienų (jų viršutinės dalys) įstiklintos ir prekyba vyksta per priekinėje sienoje esančią vitrinos angą.

6.6. Paviljonas – įvairios paskirties lengvų konstrukcijų pastatas, kurio dalis ar visos sienos įstiklintos ir kuris yra atskiras statinys ar priestatas prie kito pastato, tačiau turintis atskirą įėjimą ir atskirą stogą.

6.7. Palapinė – lengvas karkasinis inžinerinis statinys, aptemptas audeklu ar apdengtas kita lengva medžiaga.

6.8. Pneumatinis apvalkalas –oro slėgiu palaikoma konstrukcija, tvirtikliais sujungta su žeme (tiesiogiai ar per pamatus), pagaminta iš plonos ir lanksčios medžiagos, kuri uždengia patalpą kaip stogas ir sienos (tokiu atveju tai pastatas) arba tik kaip stogas (tokiu atveju – inžinerinis statinys).

6.9. Pavėsinė (altana) – nedidelis lengvų konstrukcijų dekoratyvinis pastatas ar inžinerinis statinys (priklausomai nuo konstrukcijos) su ištisomis ar ažūrinėmis sienomis per visą ar dalį jų aukščio.

6.10. Prieangis (tambūras) – nešildomas priestatas prie išorinių pastato durų (atskiriantis pastatą nuo lauko) su sienomis iki pusės patalpos aukščio ar per visą aukštį, kaip tarpinė patalpa tarp lauko ir šiltų pastato patalpų (kai sienų viršutinės dalys įstiklintos, prieangis vadinamas uždara veranda, kai neįstiklintas– atvira veranda [4.16]).

6.11. Stoginė – inžinerinis statinys, stogas ant stulpų (gali būti su galinėmis sienomis ar be jų) žmonėms ar daiktams pridengti nuo kritulių ir saulės, kuris gali būti atskiras statinys ar priestatas prie kito pastato.

 

IV. NESUDĖTINGŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

 7. Nesudėtingi statiniai skirstomi į šias grupes:

7.1. I grupės nesudėtingi statiniai;

7.2. II grupės nesudėtingi statiniai;

7.3. laikini statiniai.

8. Nesudėtingų statinių sąrašas pateikiamas Reglamento 1 priede. Laikinų statinių sąrašas pateikiamas Reglamento 6.1 papunktyje.

 

V. PASTATŲ IR INŽINERINIŲ STATINIŲ, PRISKIRTŲ PRIE NESUDĖTINGŲ STATINIŲ, PAPRASTŲ KONSTRUKCIJŲ POŽYMIAI IR TECHNINIAI PARAMETRAI

9. Pastatų ir inžinerinių statinių, priskirtų prie I ir II grupės nesudėtingų statinių, konstrukcijos laikomos paprastomis, jei statytojas turi technišką galimybę iš jų pastatyti (sumontuoti) statinį:

9.1. savo, šeimos narių bei pasitelktų (pasamdytų) statybininkų jėgomis, daugiausia naudojant rankų darbą ir nesudėtingus mechanizmus (rangovui statytojas gali pavesti atlikti tik kai kuriuos sudėtingus, ypač specialiuosius, darbus, kai juos atlikti privaloma nustatyta kvalifikacija);

9.2. nenaudojant potencialiai pavojingų įrenginių [4.8] (tarp jų kėlimo kranų). Šis požymis netaikomas montuojant pamatus bei perdangas ir kt. statybos produktus, kurių negalima pakelti rankomis ar paprastais mechanizmais (ne kėlimo kranais).

10. Šio Reglamento 9.1 ir 9.2 papunkčiuose nurodytos sąlygos tik apibrėžia paprastų konstrukcijų požymius, skiriančius jas nuo kitų konstrukcijų tuo, kad iš jų galima statyti (montuoti) statinį, naudojant paprasčiausius statybos (montavimo) organizavimo ir statybos darbų vykdymo būdus. Jei reikia, statytojas gali nesudėtingų statinių statybą organizuoti rangos ar statybos valdymo būdu ir statyboje naudoti kitą įrangą, nei nurodyta minėtuose papunkčiuose.

11. Nesudėtingų statinių techniniai parametrai pateikiami Reglamento prieduose.

 

VI. Nesudėtingų statinių ar jų dalių projektavimo, statybos, pripažinimo tinkamais naudoti tvarka

12. Nesudėtingiems statiniams taikomos šios Statybos įstatymo nustatytų reikalavimų išimtys:

12.1. nesudėtingiems statiniams kultūros paveldo objektoteritorijoje:

12.1.1. rengiamas nesudėtingo statinio projektas [4.14] (toliau – supaprastintas statinio projektas), kurį patikrina: savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, įgaliotas nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus ir už nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą atsakingos institucijos įgaliotas valstybės tarnautojas;

12.1.2. nereikalingas statybos leidimas ir leidimas statinį griauti. Vietoj jų reikalingi tarnautojų, nurodytų 12.1.1 papunktyje, raštiški pritarimai – spaudai, parašai, datos statinio supaprastinto projekto kiekviename lape, įskaitant aiškinamąjį raštą;

12.1.3. I grupės nesudėtingiems statiniams neprivaloma atlikti: statinio kadastrinius matavimus, statinio pripažinimą tinkamu naudoti ir statinio registravimą Nekilnojamojo turto registre;

12.2. nesudėtingiems statiniams saugomoje teritorijoje:

12.2.1. rengiamas supaprastintas statinio projektas [4.14], kurį patikrina:

12.2.1.1.savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, įgaliotas nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus, ir valstybinio parko, valstybinio rezervato ar biosferos rezervato direkcijos įgaliotas atstovas – statant valstybiniuose parkuose, valstybiniuose rezervatuose ar biosferos rezervate;

12.2.1.2. savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, įgaliotas nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus, ir regiono aplinkos apsaugos departamento įgaliotas atstovas – statant valstybiniuose draustiniuose;

12.2.1.3. savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, įgaliotas nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus – statant ekologinės apsaugos prioriteto (apsaugančiose) teritorijose, tarp jų ir paviršinio vandens telkinių apsaugos zonose;

12.2.2. nereikalingas statybos leidimas. Vietoj jo reikalingi raštiški valstybės tarnautojų, išvardytų 12.2.1 papunktyje, pritarimai;

12.2.3. neprivaloma statinio statybos techninė priežiūra;

12.2.4. nereikalingas statybos leidimas statinį griauti;

12.2.5. I grupės nesudėtingiems statiniams neprivaloma atlikti: statinio kadastrinius matavimus, statinio pripažinimą tinkamu naudoti ir statinio registravimą Nekilnojamojo turto registre;

12.3. I grupės nesudėtingiems statiniams, išskyrus statomus teritorijose, išvardytose 12.1 ir 12.2 papunkčiuose:

12.3.1. neprivalomas statinio projektas;

12.3.2. nereikalingas statybos leidimas;

12.3.3. neprivaloma skirti (pasamdyti) statybos vadovą;

12.3.4. neprivaloma statinio statybos techninė priežiūra;

12.3.5. nereikalingas statybos leidimas statinį griauti;

12.3.6. neprivaloma atlikti: statinio kadastrinius matavimus, statinio pripažinimą tinkamu naudoti ir statinio registravimą Nekilnojamojo turto registre;

12.4. II grupės nesudėtingiems statiniams, išskyrus statomus teritorijose, išvardytose 12.1 ir 12.2 papunkčiuose:

12.4.1. statybos sklypo inžinerinius tinklus, statinio inžinerines sistemas prijungiant prie už sklypo ribų esančių inžinerinių tinklų ar sklypo vidaus susisiekimo komunikacijas prijungiant prie už sklypo ribų esančių susisiekimo komunikacijų – viešųjų kelių (gatvių), vietoj statinio projektavimo sąlygų sąvado reikalingas šių tinklų ar komunikacijų savininkų raštiškas sutikimas, nustatant prijungimo sąlygas;

12.4.2. rengiamas supaprastintas statinio projektas [4.14], kurį patikrina savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, įgaliotas nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus;

12.4.3. nereikalingas statybos leidimas. Vietoj jo reikalingas raštiškas valstybės tarnautojo, paminėto 12.4.2 papunktyje, pritarimas;

12.4.4. neprivaloma statinio projekto vykdymo priežiūra;

12.4.5. neprivaloma statinio statybos techninė priežiūra;

12.4.6. nereikalingas statybos leidimas statinį griauti;

12.5. nesudėtingų statinių II grupei priskirti laikini statiniai – kioskai, gatvių prekybos paviljonai, palapinės, kurių naudojimo terminas iki vienerių metų, tinkamais naudoti nepripažįstami.

13. Reglamento 12 punkto nuostatos taikomos naujo statinio statybos, esamo statinio rekonstravimo, kapitalinio remonto ir griovimo atvejais. Tiesiant inžinerinius tinklus bei jų įvadus namų valdos ribose, be 12 punkte nurodytų valstybės tarnautojų raštiškų pritarimų reikalingi ir inžinerinių tinklų savininkų raštiški pritarimai.

14. Nesudėtingi statiniai valstybiniuose parkuose, valstybiniuose rezervatuose, valstybiniuose draustiniuose, biosferos rezervateturi atitikti specialius projektavimo ir statybos reikalavimus, nustatytus saugomų teritorijų individualiuose apsaugos reglamentuose, jeigu juose nustatyti griežtesni (nei statybos techniniuose reglamentuose) statinių matmenų ir kitų sprendinių apribojimai (statinių aukščiai, plotai, konstrukcijų bei inžinerinės įrangos tipai, atstumai nuo vandens telkinių ir pan.).

15. Raštiški valstybės tarnautojų pritarimai, suteikiantys teisę statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti nesudėtingus statinius, galioja 3 metus.

16. Raštiški valstybės tarnautojų pritarimai, suteikiantys teisę statyti laikinus statinius galioja 3 metus.

17. Projektuojant ir statant I ir II grupės nesudėtingus statinius ir laikinus statinius, draustis privalomuoju statinio projektuotojo ir rangovo civilinės atsakomybės draudimu nebūtina [4.1].

 

VII. II grupės nesudėtingų statinių projektavimui, statybai, statinio projekto vykdymo priežiūrai vadovaujančių neatestuotų asmenų kvalifikaciniAI reikalavimai

  18. Statinio projekto (projekto dalies) vadovas ir statinio projekto vykdymo priežiūros (priežiūros dalies) vadovas turi atitikti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus [4.1], [4.13]. Jei projektuotojas, turintis statybos, architektūros ar kito techninio profilio aukštąjį ar aukštesnįjį išsimokslinimą, kaip fizinis asmuo rengia statinio projektą, jo veikla turi būti įteisinta Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Statinio statybos vadovui (statinio specialiųjų darbų vadovas) neprivalomas kvalifikacijos atestatas [4.1], tačiau jis privalo turėti statybos, architektūros ar kitą aukštąjį ar aukštesnįjį inžinerinį išsimokslinimą ir jo veikla turi būti įteisinta Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

20. II grupės nesudėtingo pastato, statomo statytojo ar jo šeimos narių reikmėms, statybos techninę priežiūrą gali vykdyti pats statytojas (arba jo šeimos narys), turintis aukštąjį ar aukštesnįjį (specialųjį vidurinį) techninį išsimokslinimą. Šiuo atveju statytojas neprivalo turėti statinio statybos techninio prižiūrėtojo kvalifikacijos atestato, tačiau jis kartu su prašymu viešojo administravimo subjektui statybos leidimui gauti privalo pateikti įsipareigojimą raštu, kad jis statinio statybos techninę priežiūrą vykdys pats ir prisiima atsakomybę už šiame Reglamente nustatytas statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigas.

 

VIII. Statytojo PRIEVOLĖS ATLIEKANT nesudėtingų statinių PROJEKTAVIMĄ IR statybą

 21. Statytojas (užsakovas), organizuodamas ar pats atlikdamas nesudėtingų statinių projektavimą ir statybą, privalo:

21.1. vadovautis Statybos įstatymu [4.1], Civiliniu kodeksu [4.2], kitais statybą reglamentuojančiais teisės aktais, šiuo ir kitais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais;

21.2. statyti statinį jo nuosavybės teise ar kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais valdomame žemės sklype [4.1];

21.3. jei projektavimo darbai atliekami rangos [4.2] būdu, – sudaryti projektavimo darbų rangos sutartį [4.1], [4.2] su projektavimo įmone ar fiziniu asmeniu, kurie atitinka projektuotojui Statybos įstatymo [4.1], [4.10] nustatytus reikalavimus;

21.4. jei statybos darbai atliekami rangos [4.2] būdu, – sudaryti statybos rangos sutartį [4.2] su įmone ar fiziniu asmeniu, kurie atitinka rangovui nustatytus reikalavimus, nustatytus Statybos įstatymo [4.1];

21.5. jei projektavimo darbai atliekami naudojant projektavimo organizavimo būdą, – statinio projektavimo valdymą, sudaryti pavedimo sutartį su statinio projektavimo valdytoju ir pagal šią sutartį perduoti jam (kaip įgaliotiniui) savo (kaip įgaliotojo) darbų mastą, teises ir pareigas [4.1], [4.2];

21.6. jei statybos darbai atliekami naudojant statybos organizavimo būdą, – statinio statybos valdymą, sudaryti pavedimo sutartį su statinio statybos valdytoju ir pagal šią sutartį perduoti jam (kaip įgaliotiniui) savo (kaip įgaliotojo) darbų mastą, teises ir pareigas [4.1], [4.2];

21.7. jei statyba organizuojama ūkio būdu, vykdyti visas pareigas, kurios priklauso rangovui [4.1];

21.8. vykdyti darboviečių įrengimo reikalavimus [4.22], [4.25].

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Ginčai dėl Reglamento taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

STR 1.01.07:2002

1 priedas

NESUDĖTINGŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

                                                                                                                                                                                                                     1 lentelė

PASTATAI

Eil. Nr.

Pastatai

Didžiausias aukštis, m

Didžiausias plotas*, m2

Apribojimai ar papildomi reikalavimai

I grupė

II grupė

I grupė

II grupė

 

1.

Namų ūkio pastatas be gyvenamųjų patalpų

7,5

-

80

-

Statant miestuose, taikomi II grupės reikalavimai

2.

Negyvenamosios paskirties priestatas prie bet kurio pastato

5

7,5

40

80

**

3.

Šiltnamis

3

5

50

80

**

4.

Įvairių kitų, ne namų ūkio paskirčių pastatai***

5

8,5

50

80

**

5.

Laikini pastatai

-

8,5

-

80

 

* visų aukštų, rūsio (pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų, apskaičiuotų tarp išorinių sienų išorinių paviršių, suma;

** statant ne privačioje žemėje, taikomi II grupės nesudėtingiems statiniams keliami reikalavimai, be to, reikalingas žemės savininko (valdytojo) raštiškas sutikimas;

*** išskyrus pastatus, kuriuose:

          naudojamos ar saugojamos pavojingos medžiagos, nepriklausomai nuo jų ribinių kiekių;

          yra potencialiai pavojingi įrenginiai, nepriklausomai nuo jų parametrų;

          naudojami atviros liepsnos įrenginiai;

Pastaba. Minimalūs atstumai nuo 1 lentelėje išvardytų pastatų iki kaimyninio sklypo ribos turi būti:

1)   3 m – statytojo sklypo šiaurinėje pusėje (tarp (>)315° ir (<)45º);

2)   2 m – statytojo sklypo rytinėje (tarp 45° ir 135°) ir vakarinėje (tarp 225° ir 315°) pusėse;

3)   1 m – statytojo sklypo pietinėje pusėje  (tarp (>)135° ir (<)225°).

Šiuos atstumus galima sumažinti iki 1 m (ar blokuoti pastatus ant sklypų ribos), tik turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko (naudotojo) sutikimą (rašytinį susitarimą).

Visais paminėtais atvejais privaloma laikytis gaisrinės saugos reikalavimų [4.27].

                                                                                                                                                                                                                                 2 lentelė

INŽINERINIAI STATINIAI

                                                                                                                                                                                                                                                     

Eil. Nr.

Inžineriniai statiniai

Didžiausias aukštis, m

Didžiausias užimamas plotas, m2

Apribojimai ar papildomi reikalavimai

I grupė

II grupė

I grupė

II grupė

1.

Susisiekimo komunikacijos namų valdos ribose

+

-

+

-

„+“ reikšmę žr. lentelės apačioje

2.

Inžineriniai tinklai namų valdos ribose

-

+

-

+

Montavimą gali atlikti tik tą teisę turintys kvalifikuoti specialistai

3.

Inžinerinių tinklų įvadai namų valdos ribose

-

+

-

+

Montavimą gali atlikti tik turintys tą teisę kvalifikuoti specialistai

4.

Saulės energijos kaupimo statinys

10

10

<50

50-100

rengiant saulės energijos kaupimo įrenginius ant pastato, žr. STR 1.01.08:2002 [4.24]

5.

Žaibosaugos statinys

 

+

 

 

Įrengiant statinio (pastato) žaibosaugos sistemą, žr. STR 1.01.08:2002 [4.24]

6.

Radijo, televizijos antena.

Stiebai: vėliavų, sirenų, signalizacijos ir pan.

15

30

-

-

Įrengiant anteną ant pastato stogo ar sienos, žr. STR 1.01.08:2002 [4.24]

7.

Telekomunikacijų linijos

-

+

-

-

Kai jos tiesiamos kabelių klotuvu grunto pradūrimo bei kryptinio gręžimo įrenginiais ir mažosiomis mechanizacijos priemonėmis

8.

Vandens bakas

 10

10

tūris  <5 m3

tūris

5-10 m3

Įrengiant baką ant pastato, žr. STR 1.01.08:2002 [4.24]

9.

Šachtinis šulinys

+

-

+

-

Išlaikant sanitarinius atstumus iki kitų statinių [4.26]

10.

Baseinas (su fontanu ar be jo)

<5

5-10

20

> 20

Nurodytas fontano konstrukcijos aukštis

11.

Kūdra

-

-

300,0

>300

 

12.

Tvora

1,8

>1,8

iki 2,0

-

-

*

13.

Atraminė sienutė

1,0

>1,0

iki 1,5

-

-

**

14.

Naminių gyvūnų aptvarai (diendaržiai)

2,0

2,0

200

>200

***

Statant aptvarus miestuose, taikomi II grupės nesudėtingiems statiniams keliami reikalavimai

15.

Voljerai

5

5

100

>100

***

 

16.

Karvelidės

5

5

25

>25

***

Įrengiant karvelides ant pastato stogo, žr. STR 1.01.08:2002 [4.24]

17.

Sporto ir rekreacinės paskirties inžineriniai statiniai:

 

 

 

 

 

17.1.

atviros sporto aikštelės be tribūnų

-

-

300

>300

 

17.2.

atviras žiūrovinis statinys: įvairių renginių scenos, estrada, šokių aikštelė ir pan.

-

-

100

>100

 

17.3.

Sklypo ar teritorijos tvarkymo bei puošybos statiniai: kopėčios, turnikai, šliaužimo takeliai, treniruokliai,  stacionarūs baldai, laipynės, sūpynės ir pan., išskyrus atrakcionus

<5

5-10

+

-

 

17.4.

Persirengimo kabinos, pažintinių, mokomųjų ir kitų takų danga, takų laiptai, stendai, regyklos, apžvalgos bokštai, medžiotojų bokšteliai ir pan.

<5

5-10

+

-

 

18.

Skulptūra ar kito tipo paminklas, kryžius, koplytstulpis ir pan.

5

>5

-

-

 

19.

Kapo paminklas, antkapis, suolelis prie kapo, kapo tvora ir pan.

+

-

-

-

Pagal kapinių tvarkymo taisykles

20.

Lieptas, tiltelis ar prieplauka

<15

(ilgis nuo kranto linijos)

15-25

(ilgis nuo kranto linijos)

<30

30-50

Privaloma sutartis**** dėl vandens telkinio dalyje numatomo statyti ir naudoti nesudėtingo statinio, išskyrus atvejį, kai tokį statinį stato pats savininkas (valdytojas, naudotojas) savo valdomame vandens telkinyje

21.

Valčių pastogė

3

3

<20

20-40

Žr. 20 p.

Tik rekreacinėse zonose

22.

Šuolių į vandenį statinys

-

3

-

-

Žr. 20 p.

23.

Geodezinis ženklas

+

-

-

-

 

24.

Meteorologinių stebėjimų aikštelė

+

-

-

-

 

25.

Reklaminis inžinerinis statinys

<5

5-15

-

-

Įrengiant prie kelių (gatvių), reikalingas  raštiškas kelių policijos sutikimas.

Įrengiant reklaminį įrenginį ant pastato stogo ar sienos, žr. STR 1.01.08:2002 [4.24]

26.

Eismo reguliavimo skydas ar eismo ženklas prie susisiekimo komunikacijų

+

-

-

-

Pagal eismo reguliavimo teisės aktus.

 

27.

Sandėliavimo ar parodos aikštelė

-

-

100

>100

 

28.

Laikini statiniai

3

>3

20

>20

 

29

Hidrometrinis įrenginys, vandens

matavimo stotis

+

-

-

-

 

 

„+“ - taikomi tos grupės reikalavimai, nenustatant parametrų.

 

* Bet kokia tvora ant sklypo ribos gali būti statoma, tik turint rašytinį gretimo sklypo savininko sutikimą.  Be gretimo sklypo savininko sutikimo prie sklypo ribos (tvoros konstrukcijoms neperžengiant sklypų ribos) tvoras galima statyti:

1) statytojo sklypo šiaurinėje pusėje (tarp (>)315° ir (<)45º) - ažūrinę tvorą, kurios kiaurymių plotas  didesnis už 50% bendro tvoros ploto (įskaitant ir stulpų bei tvoros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą, plotą) (toliau - kiaurymių plotas);

2) statytojo sklypo rytinėje (tarp 45° ir 135°) ir vakarinėje (tarp 225° ir 315°) pusėse:

ažūrinę tvorą, kurios kiaurymių plotas didesnis už 25%;

3) statytojo sklypo pietinėje pusėje (tarp (>)135° ir (<)225°) – tvoros tipas nereglamentuojamas.

Statant tvoras tarp sklypų, kurių paviršius turi skersinį (tvoros atžvilgiu) nuolydį, tvoros aukštis (įskaičiuojant į jį cokolį – atraminės sienutės viršutinę dalį) skaičiuojamas (matuojamas) nuo aukštesniojo žemės paviršiaus.

Tvoros su cokoliais neturi kliudyti paviršinio vandens nutekėjimo nuo gretimo sklypo; kai yra toks pavojus, statytojas privalo, susitaręs su kaimyninio sklypo savininku, įrengti paviršinio vandens nutekėjimo sistemą (į lietaus nuotakyną, griovį, drenažą ar rasti abiem savininkams priimtiną sprendimą), gavus jos savininko sutikimą raštu.

** Jei atraminė sienutė statoma ant sklypo ribos, būtina gauti kaimyninio sklypo savininko rašytinį sutikimą. Neturint tokio sutikimo, atraminę sienutę galima statyti savo sklype:

1)   prie sklypo ribos (tvoros konstrukcijoms neperžengiant sklypų ribos) – sklypo pietinėje pusėje (tarp (>)135° ir (<)225°);

2)   ne mažesniu kaip 1 m atstumu nuo kaimyninio sklypo ribos –  sklypo rytinėje (tarp 45° ir 135°) ir vakarinėje (tarp 225° ir 315°) pusėse;

3)   ne mažesniu kaip 2 m atstumu nuo kaimyninio sklypo ribos – sklypo šiaurinėje pusėje (tarp (>)315° ir (<)45º).

*** Privaloma numatyti teršalų surinkimo ir utilizavimo priemones.

**** Sutartis dėl leidimo naudoti vandens telkinio dalį nesudėtingo statinio statybai ir jo naudojimui sudaroma su vandens telkinio (dalies) savininku (valdytoju, naudotoju). Jei vandens telkinys nuosavybės teise priklauso fiziniam ar privačiam juridiniam asmeniui, sutartis sudaroma laisva forma. Jei vandens telkinys nuosavybės teise priklauso viešajam juridiniam asmeniui, sutartyje turi būti numatytos sąlygos, pateiktos Reglamento 2 priede.

 

Pastaba. Minimalus atstumas nuo inžinerinių statinių (išskyrus išvardytus lentelės 
12–15 punktuose) iki kaimyninio sklypo ribos turi būti 1 m. Mažesniu atstumu šie statiniai gali būti statomi,  tik turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko (naudotojo) sutikimą. Atstumas nuo 14–15 punktuose nurodytų statinių iki sklypo ribos – ne mažesnis kaip 3 m.

 

Bendros pastabos 1 ir 2 lentelėms:

1. I grupės nesudėtingiems statiniams, statomiems ne privačiame žemės sklype, taikomi II grupės nesudėtingiems statiniams keliami reikalavimai.

2. Bendras statinių užstatymo plotas neturi viršyti teritorijų planavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, saugomų teritorijų apsaugos reglamentuose ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų dydžių.

3. 1 ir 2 lentelėse nurodyti nesudėtingi statiniai (išskyrus statinius vandens telkinio akvatorijoje) gali būti statomi tik tuose žemės sklypuose, kurių žemės naudojimo paskirtis ir naudojimo būdas tai leidžia ir kuriuos statytojas valdo nuosavybės ar kita  valdymo ir naudojimo teise.

4.    Nesudėtinguose statiniuose atstumas tarp konstrukcijų atramų neturi viršyti 4,8 m.

5.    Žymuo „–“ reiškia, kad lentelėse nurodyti pastatai ar inžineriniai statiniai tokiai grupei negali būti priskiriami arba nurodyti lentelėse parametrai nematuojami (2 lentelės 17.1, 17.2 ir 27 p.).

 

__________________

 

STR 1.01.07:2002

2 priedas

 

SutartiEs dėl leidimo naudoti vandens telkinio dalį nesudėtingO (‑ų)

statinio (-ų) statybai ir naudojimui reikalavimai

 

Sutartyje turi būti numatytos tokios sąlygos:

1. Sutarties pavadinimas: „Sutartis dėl leidimo naudoti vandens telkinio dalį nesudėtingo (‑ų) statinio (-ų) statybai ir naudojimui“.

2. Sutarties data, numeris, sudarymo vieta.

3. Vandens telkinio (dalies) savininko (valdytojo, naudotojo) duomenys: viešojo juridinio asmens pilnas pavadinimas, kodas, buveinės adresas ir viešajam juridiniam asmeniui atstovaujančio įgalioto asmens vardas, pavardė.

4. Asmens, naudosiančio vandens telkinio dalį nesudėtingo (-ų) statinio (-ų) statybai ir naudojimui, duomenys:

4.1. juridinio asmens pilnas pavadinimas, kodas, buveinės adresas ir juridiniam asmeniui atstovaujančio įgalioto asmens vardas, pavardė;

4.2. fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta.

5. Vandens telkinio (dalies) savininko (valdytojo, naudotojo) leidimas fiziniam (juridiniam) asmeniui naudoti vandens telkinio dalį nesudėtingo statinio statybai ir jo naudojimui. Nurodoma:

5.1. vandens telkinio pavadinimas, adresas, vandens telkinio dalies vieta, nurodant koordinates, arba vandens telkinio dalies vietos tikslus aprašymas;

5.2. nesudėtingo (-ų) statinio (-ų) pavadinimas, parametrai – pagal STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ 1 priedo 2 lentelės 20, 21 ar 22 punktuose pateiktą sąrašą.

6. Statybos, naudojimo, rekonstravimo, remonto ir kitos sąlygos.

7. Vandens telkinio apsaugos sąlygos ir naudojimo apribojimai.

8. Kiti sutarties šalių įsipareigojimai.

9. Sutarties šalių atsakomybė už šios sutarties vykdymo pažeidimus.

10. Sutarties galiojimo terminas.

11. Sutarties nutraukimo sąlygos.

12. Sutarties egzempliorių skaičius.

13. Sutarties šalių rekvizitai: parašai, vardai, pavardės, antspaudai (tik juridinių asmenų).“.